PVC HOSE


CVT - PVC CLEAR VINYL TUBING HOSE

CVT - PVC CLEAR VINYL TUBING HOSE

00-600-000

From $0.36/m + GST

Select Size
HELISTEEL PLUTONE HOSE

HELISTEEL PLUTONE HOSE

02-600-000-020

From $2.85/m + GST

Select Size
PVC AIR / WATER YELLOW / BLUE SPA HOSE

PVC AIR / WATER YELLOW / BLUE SPA HOSE

00-000-000

From $1.19/m + GST

Select Size
PVC DRUM PUMP HOSE

PVC DRUM PUMP HOSE

00-410-000

From $5.28/m + GST

Select Size
PVC EXITFLEX CHEM SPRAY 600 HOSE

PVC EXITFLEX CHEM SPRAY 600 HOSE

00-920-000

From $1.28/m + GST

Select Size
PVC MARINE FLEX PP2707 BLACK HOSE

PVC MARINE FLEX PP2707 BLACK HOSE

02-030-000-020

From $36.60 + GST

Select Size
PVC SUCTION OPTIMA GREY PP2705 HOSE

PVC SUCTION OPTIMA GREY PP2705 HOSE

02-000-000-020

From $5.25/m + GST

Select Size
PVC WASHDOWN PREMIUM BLUE STRIPE HOSE

PVC WASHDOWN PREMIUM BLUE STRIPE HOSE

00-110-000

From $3.39/m + GST

Select Size
PVC/NBR SUCTION OPTIMA BLUE PP4705 HOSE

PVC/NBR SUCTION OPTIMA BLUE PP4705 HOSE

02-400-000-020

From $114.00 + GST

Select Size